Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τοsempos.grδίνει μεγάλη σημασία στην άριστη ποιότητατων προϊόντων της.

Εάνγια οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετεσε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σαςπαρακαλούμε να το επιστρέψετε τοσυντομότερο δυνατόν και πάντως εντόςδεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερώναπό την παραλαβή του (Προσοχή: σε περίπτωσητρόφιμου/ποτού ή αγαθού που προορίζεταιγια την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση, ηεπιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα κατάτην παραλαβή της παραγγελίας) και θαείναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμεή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσούπου το αγοράσατε.

Απαραίτητηπροϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι τοεπιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη καιπλήρη τη συσκευασία του, με όλα τααξεσουάρ και πρόσθετες παροχές –ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του,τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς τουκαι κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ήστοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες,έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης,δώρο-επιταγές κτλ.). Για κάποια είδη, γιαλόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονταιδεκτές οι επιστροφές. Πριν την αγοράτους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τοανωτέρω.

Σεκάθε περίπτωση επισημαίνεται πως ταέξοδα αποστολής που χρεώνονται στονπελάτη για την αποστολή και παράδοσητης παραγγελίας του σε αυτόν, δενεπιστρέφονται.

Ειδικότερα:

α.Επιστροφές προϊόντων με χρέωσητου sempos.gr

Επιστροφήπροϊόντων με χρέωση τουsempos.gr μπορείνα πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσειςστις οποίες, με υπαιτιότητα της

sempos.gr:

1)Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα,δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδουςάλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σεποσότητα μεγαλύτερη από αυτή πουπαραγγέλθηκε,

2)Το είδος κατά την παράδοση έχει συσκευασίατόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατάτο μεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό ναεπηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,

3)Το είδος, κατά την παράδοση, διαπιστωθείότι είναι ελαττωματικό.

Επισημαίνεταιπως για να θεωρείται μία ιδιότητασυνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείταιως τέτοια εγγράφως κατά την παραλαβήαπό αμφότερα τα μέρη. Για αυτό το σκοπόσας ζητούμε να υπογράφετε σχετικό έντυπομε το οποίο βεβαιώνετε ότι έχετε παραλάβειορθά το σύνολο της παραγγελίας. Εάνέχετε υπογράψει ότι παραλάβατε ορθάτην παραγγελία, τότε το sempos.gr δενμπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντος.

Στιςπαραπάνω περιπτώσεις, ο πελάτης δύναται

1)είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή τουπροϊόντος εξ αρχής,

2)είτε να ζητήσει την επιστροφή του,κατόπιν συνεννόησης με το sempos.grστο τηλέφωνο 2105789350, «Εξυπηρέτηση Πελατών», με χρέωση -από σταθερό τηλέφωνο- αστικήςμονάδας ΟΤΕ.

Σεκάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει ναεπιστρέφονται από τον πελάτη αχρησιμοποίηταστην ίδια κατάσταση που παρελήφθησανμε συμπληρωμένο το ΈΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που δενεπιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκεκατόπιν της συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑκαι πάντως εντός δεκατεσσάρων (14)ημερολογιακών ημερών από την ημέραπαράδοσης (σε περίπτωση τρόφιμου/ποτούή αγαθού που προορίζεται για την τρέχουσαοικιακή κατανάλωση, η επιστροφή πρέπεινα γίνει είτε άμεσα κατά την παραλαβήτης παραγγελίας, είτε - το αργότερο- έωςκαι την επομένη ημέρα από την ημέραπαραλαβής της). Σε διαφορετική περίπτωσηεφόσον δεν έχετε επισημάνει το πρόβλημακατά την παραλαβή τότε το ΗλεκτρονικόΚατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθείτην επιστροφή και συνεπώς να αρνηθείτην αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση,ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, η επιστροφή του προςαντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει ναγίνεται μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφατα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔελτίοΑποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικήςκ.ο.κ), το ΈΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣκαι πλήρη τη συσκευασία του και κάθεάλλη ή πρόσθετη παροχή που δόθηκε μεαυτό (π.χ. πρόσθετο ή άλλο προϊόν δωρεάν,δώρο-επιταγές κτλ.).

Ηεπιστροφή των προϊόντων με χρέωση τοsempos.grθα πραγματοποιείται είτε με μέσα τηςαπολύτου επιλογής της (προσωπικό καιμεταφορικά μέσα), είτε με προσωπικήφροντίδα και έξοδα του πελάτη, όπουοριστεί κατόπιν συνεννόησης του πελάτημε τον Διαχειριστή πωλήσεων τουΗλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών» με χρέωση-από σταθερό τηλέφωνο- αστικής μονάδαςΟΤΕ.

ΣΕΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η επιστροφή δεν γίνεταιμε πρωτοβουλία του πελάτη.

Σεπερίπτωση επιστροφής των προϊόντων καιυπό την προϋπόθεση ότι θα έχουνπροηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθείτα προϊόντα από το sempos.gr,η πίστωση χρημάτων στον πελάτη θα γίνεταιμε επιμέλεια του caremarket, μέσω πίστωσηςστην πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή στονλογαριασμό του με την οποία έκανε οπελάτης την συγκεκριμένη αγορά (βάσειδήλωσης του πελάτη) και για τα στοιχείατης οποίας θα ενημερώνει το sempos.grΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ βάσει της παρακάτω«Διαδικασία Πίστωσης».

β.Επιστροφές προϊόντων με χρέωση τουπελάτη

Επιστροφήπροϊόντων με χρέωση του πελάτη για ταμεταφορικά έξοδα επιστροφής μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε περίπτωση αναιτιώδουςυπαναχώρησης. Στις περιπτώσεις δηλαδή,κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτελόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμηκαι δεν επιθυμεί πλέον την αγορά τουπροϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει ηανωτέρω αναφερομένη προθεσμία. Ηεπιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνειμε αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος οπελάτης με την ευθύνη, επιμέλεια και ταέξοδα αποστολής τους, όπου οριστείκατόπιν συνεννόησης με τον Διαχειριστήπωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματοςτης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω της «ΕξυπηρέτησηΠελατών» τηλέφωνο 2105789350, με χρέωση -απόσταθερό τηλέφωνο- αστικής μονάδας ΟΤΕ.Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθείέναντι του sempos.grαπό τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενοσε σχέση με την καταβολή του κόστουςμεταφορικών που θα απαιτηθεί για τηνεπιστροφή του προϊόντος στo sempos.gr.

Σεκάθε περίπτωση, θα πρέπει το προϊόν ναείναι αχρησιμοποίητο και να βρίσκεταισε άριστη κατάσταση, με το σύνολο τωνεξαρτημάτων του, των πρωτότυπωνπαραστατικών εντύπων που το συνόδευανκατά την παράδοσή του (απόδειξη λιανικήςπώλησης/Δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο/ΔελτίοΑποστολής), αλλά και των συνοδευτικώνεντύπων της επιστροφής, κάθε άλλης ήπρόσθετης παροχής – ωφελήματος πουδόθηκε με αυτό ενόψει της αγοράς (π.χ.δώρο-επιταγές, πρόσθετο ή άλλο προϊόνκλπ.), καθώς και με την συσκευασία τουκαι λοιπό περιεχόμενο αυτής σε άθικτηκαι άριστη κατάσταση (π.χ. κουτί, φελιζόλ,νάιλον, μπαταρίες, οδηγίες χρήσης κλπ.).Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων,και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουνπροηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθείτα προϊόντα από τo sempos.gr,η επιστροφή  χρημάτων στον πελάτη,θα γίνεται με επιμέλεια του sempos.gr,μέσω πίστωσης στην πιστωτική/χρεωστικήκάρτα με την οποία έκανε ο πελάτης τηνσυγκεκριμένη αγορά (βάσει δήλωσης τουπελάτη) και για τα στοιχεία της οποίαςθα ενημερώνει το sempos.gr ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙΜΟΝΟ βάσει της «Διαδικασία Πίστωσης».Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονταικατεστραμμένα ή ελλιπή το caremarket δενέχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ήέχει το δικαίωμα να τα παραλάβει και ναζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη τοποσό της οποίας θα καθορίζεται από τηνκατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτεεξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και ναπροβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινόςσε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησήςτης αυτής έναντι του πελάτη. Εν γένει,για την ολοκλήρωση της διαδικασίαςεπιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης,θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρωςεξοφλήσει το χρέος του προς τo sempos.gr,τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους,όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

Σεπερίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιοπροϊόν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίεςσας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετεάμεσα με τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατώνsempos.gr,στο 2105789350 από Δευτέρα έως Σάββατο (9:00-14:00)ή να μας αποστείλετε e-mail στο info@sempos.grκαι θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητεςτης επιστροφής του.


(c) SEMPOS - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -

  • caed_img1
  • caed_img2
  • caed_img3
  • caed_img4